Algemen voorwaarden

Algemene voorwaarden van johnnybolle.com

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van deze Applicatie, en
 • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar

op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

De Gebruiker moet dit document aandachtig lezen.

Deze Applicatie wordt aangeboden door:

Johnny Bolle, steynstraat, 2660, hoboken

Eigenaar contact-e-mailadres: info@asterborg.be

Wat de Gebruiker moet weten in het kort

 • Let erop dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet beschouwd worden als Consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle Gebruikers.
 • Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op Europese Consumenten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van deze Applicatie.

Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Door deze Applicatie te gebruiken, bevestigen Gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Er zijn geen beperkingen aan Gebruikers in de zin dat Consumenten en Zakelijke Gebruikers niet worden onderscheiden;

Accountregistratie

Om de Dienst te gebruiken kunnen Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, waarbij alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier worden verstrekt.
Gebruikers kunnen de Dienst ook gebruiken zonder zich te registreren of een Gebruikersaccount aan te maken. Dit kan echter een beperkte beschikbaarheid van bepaalde kenmerken of functies tot gevolg hebben.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn Gebruikers ook verplicht om de sterkst mogelijke wachtwoorden te kiezen die mogelijk zijn in deze Applicatie.

Door registratie gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers moeten de Eigenaar onmiddellijk en eenduidig informeren via de contactgegevens in dit document als ze denken dat inbreuk is gemaakt op hun persoonlijke informatie, waaronder hun Gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonsgegevens, of dat deze onterecht bekendgemaakt of gestolen zijn.

Accountbeëindiging

 

Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst door het volgende te doen:

 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering

 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, Gebruikersaccounts die naar zijn mening ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen.

De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de Gebruiker te wijten zijn, ontslaat de gebruiker niet van de betalingsverplichting voor toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Content in deze Applicatie

Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in deze Applicatie beschikbare content eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in deze Applicatie aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content in deze Applicatie

 

Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan de Eigenaar.

Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in deze Applicatie niet kopiëren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in deze Applicatie, mag de Gebruiker bepaalde via deze Applicatie beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd.

Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

Door de Gebruikers verstrekte Content

De Eigenaar stelt Gebruikers in staat om hun eigen content te uploaden, te delen of te verstrekken in deze Applicatie.

Door het verstrekken van content in deze Applicatie, bevestigen Gebruikers dat dit wettelijk is toegestaan en dat zij geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

Rechten ten aanzien van door Gebruikers verstrekte content

 

Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij door het verstrekken van hun eigen content in deze Applicatie de Eigenaar een niet-exclusief, volledig voldane en royaltyvrije licentie verlenen om deze content te verwerken uitsluitend voor de contractueel vereiste werking en onderhoud van deze Applicatie.

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zien Gebruikers af van morele rechten in verband met content die zij verstrekken aan deze Applicatie.

Gebruikers aanvaarden en bevestigen dat alle content die zij via deze Applicatie verstrekken, beschikbaar wordt gesteld onder dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor content in deze Applicatie.

Aansprakelijkheid voor verstrekte content

 

De Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle content die ze uploaden, plaatsen, delen of verstrekken via deze Applicatie. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar dergelijke content niet filtert of beheert.

De Eigenaar behoudt zich echter het recht voor om deze content naar eigen oordeel te verwijderen, wissen of blokkeren en, zonder voorafgaande kennisgeving, de uploadende Gebruiker de toegang tot deze Applicatie te weigeren:

 • als de Eigenaar een (vermeende) schending van deze Voorwaarden, inbreuk op rechten van derden of overtreding van toepasselijke wetgeving op basis van dergelijke content opmerkt;
 • als een kennisgeving van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten is ontvangen;
 • als een kennisgeving van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een derde, waaronder hun intieme levenssfeer, is ontvangen;
 • op bevel van een overheidsinstantie; of
 • als de Eigenaar op de hoogte wordt gesteld dat de content, die toegankelijk is via deze Applicatie, risico's kan opleveren voor Gebruikers, derden en/of de beschikbaarheid van de Dienst.

Het verwijderen, wissen, blokkeren of corrigeren van content geeft Gebruikers die deze content hebben verstrekt of die daarvoor aansprakelijk zijn, geen recht op enige vordering tot compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

Gebruikers gaan ermee akkoord de Eigenaar te vrijwaren van en tegen elke ingestelde vordering en/of geleden schade als gevolg van content die zij hebben verstrekt aan of via deze Applicatie.

Toegang tot externe bronnen

Via deze Applicatie kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Applicatie en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan Gebruikers de toegang tot deze Applicatie of de Dienst te weigeren, het beëindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via deze Applicatie of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer Gebruikers deelnemen aan of wordt vermoed dat zij deelnemen aan een van de volgende activiteiten:

 • het overtreden van wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden;
 • inbreuk op rechten van derden;
 • een aanzienlijke aantasting van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar;
 • belediging van de Eigenaar of een derde.

Aanbevelen ("Tell-a-friend")

Deze Applicatie geeft Gebruikers de mogelijkheid om voordelen te ontvangen wanneer, als gevolg van hun aanbeveling, een nieuwe Gebruiker een in deze Applicatie aangeboden Product koopt.
Om van deze aanbieding te profiteren, kunnen Gebruikers anderen uitnodigen om Producten in deze Applicatie te kopen door hen een aanbevelingscode te sturen die door de Eigenaar is verstrekt. Deze codes kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld.
Als een van de uitgenodigde personen bij aankoop van de Producten op deze Applicatie een aanbevelingscode inwisselt, ontvangt de uitnodigende Gebruiker het voordeel (zoals: een prijsverlaging, een extra servicefunctie, een upgrade enz.) dat is aangegeven in deze Applicatie.
Aanbevelingscodes kunnen beperkt zijn tot specifieke in deze Applicatie aangeboden Producten.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om het aanbod te allen tijde naar eigen goeddunken te beëindigen.

Hoewel er geen algemene beperking van toepassing is op het aantal personen dat kan worden uitgenodigd, kan de hoeveelheid voordeel die elke uitnodigende gebruiker kan ontvangen, beperkt zijn.

VERKOOPVOORWAARDEN

Verstrekking van persoonsgegevens

In deze Applicatie kunnen Gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot of ontvangst van de Producten die via deze Applicatie, worden geleverd als onderdeel van de Dienst.

Betaalde Producten

Sommige van de Producten die in deze Applicatie worden aangeboden, als onderdeel van de Dienst, worden geleverd op basis van betaling.

De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze Producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze Applicatie beschreven.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden beschreven in de betreffende onderdelen van deze Applicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten in deze Applicatie met de technisch grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave in deze Applicatie via alle middelen (waaronder grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter indicatie en houdt deze geen garantie in met betrekking tot de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen die worden ondernomen vanaf het kiezen van een Product tot het plaatsen van een bestelling, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste Product kiezen en hun koopselectie verifiëren.
 • Na controle van de informatie die wordt weergegeven in de koopselectie, kunnen Gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • De plaatsing van de bestelling bepaalt het aangaan van de overeenkomst en creëert een verplichting voor de Gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina.
 • Indien het gekochte Product een actie van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of bijzondere wensen, creëert de plaatsing van de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Bij het plaatsen van de bestelling ontvangen Gebruikers een ontvangstbewijs met de bevestiging dat de bestelling is ontvangen.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele bezorgkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen in deze Applicatie worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief toepasselijke vergoeden, belastingen en kosten, afhankelijk van het onderdeel waarin de Gebruiker bladert.

Aanbiedingen en kortingen

De Eigenaar kan kortingen aanbieden of speciale aanbiedingen doen voor de aankoop van Producten. Deze aanbiedingen of kortingen zijn altijd afhankelijk van de criteria om hiervoor in aanmerking te komen en de voorwaarden die zijn aangegeven in het overeenkomstige onderdeel van deze Applicatie.

Aanbiedingen en kortingen worden altijd naar eigen oordeel van de Eigenaar verleend.

Herhaalde of terugkerende aanbiedingen of kortingen leiden niet tot een vordering, aanspraak of recht dat Gebruikers in de toekomst kunnen afdwingen.

Afhankelijk van het geval zijn kortingen of aanbiedingen slechts een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt. Als een aanbieding of korting tijdelijk is, verwijzen de tijdsaanduidingen naar de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven in de locatiegegevens van de Eigenaar in dit document, tenzij anders aangegeven.

Betalingsmethoden

Informatie met betrekking tot aanvaarde betalingsmethoden wordt tijdens het aankoopproces aangegeven.

Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk slechts beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of toeslagen. In deze gevallen kunt u informatie hierover vinden in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Daarom verzamelt deze Applicatie geen betalingsinformatie - zoals creditcardgegevens - maar ontvangt slechts een kennisgeving nadat de betaling is voltooid.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de leverancier van de betalingsdienst, is de Eigenaar niet verplicht om de bestelling te uit te voeren. Als een betaling mislukt of wordt geweigerd, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle hieraan gerelateerde kosten of schadevergoedingen van de Gebruiker te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van Producten

De bestelde Producten worden pas eigendom van de Gebruiker nadat betaling van de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van gebruiksrechten

Gebruikers verwerven pas gebruiksrechten voor het gekochte Product nadat de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Levering

De leveringen vinden plaats op het door de gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven.

Bij aflevering moeten Gebruikers de inhoud van de levering controleren en afwijkingen zo snel mogelijk melden, met behulp van de contactgegevens in dit document of op de manier die op de pakbon staat aangegeven. Gebruikers kunnen het pakket weigeren als het zichtbaar beschadigd is.

Goederen worden geleverd naar de landen of gebieden die zijn aangegeven in het betreffende onderdeel van deze Applicatie.

De levertijden worden in deze Applicatie of tijdens het aankoopproces aangegeven.

Mislukte levering

 

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, noch voor schade of vertragingen na overdracht aan een vervoerder die door de Gebruiker is ingeschakeld en niet door de Eigenaar is aangeboden of aanbevolen.

Als de goederen niet op het tijdstip of binnen de aangegeven termijn worden ontvangen of opgehaald, worden de goederen teruggezonden naar de Eigenaar, die contact opneemt met de Gebruiker om een tweede bezorgpoging te plannen of om af te spreken hoe verder te gaan.

Tenzij anders overeengekomen, is elke bezorgpoging vanaf de tweede voor rekening van de Gebruiker.

Levering van digitale content

 

Tenzij anders aangegeven, wordt in deze Applicatie gekochte digitale content geleverd via download op door de Gebruikers gekozen apparaten.

Gebruikers aanvaarden dat om het Product te downloaden en/of te gebruiken, de beoogde apparaten en de bijbehorende software (waaronder besturingssystemen) legaal, algemeen gebruikt, up-to-date en consistent moeten zijn met de huidige marktstandaarden.

Gebruikers aanvaarden dat de mogelijkheid om het gekochte Product te downloaden in tijd en ruimte beperkt kan zijn.

Rechten van de Gebruiker

Recht van herroeping

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker het recht hebben om de overeenkomst binnen de hieronder aangegeven periode (meestal 14 dagen), om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te herroepen. Gebruikers kunnen meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden in dit onderdeel.

Op wie het herroepingsrecht van toepassing is

 

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, hebben Gebruikers die Europese Consumenten zijn een wettelijk herroepingsrecht op grond van EU-regels, om online gesloten overeenkomsten (overeenkomsten op afstand) om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging te annuleren binnen de aangegeven termijn die op hun geval van toepassing is.

Gebruikers die geen Europese Consumenten zijn, kunnen geen gebruik maken van de rechten die in dit onderdeel worden beschreven.

Uitoefenen van het herroepingsrecht

 

Om gebruik te maken van hun herroepingsrecht, moeten Gebruikers de Eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen over hun voornemen de overeenkomst te herroepen.

Daartoe kunnen Gebruikers het modelformulier voor ontbinding/herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het onderdeel "definities" in dit document. Gebruikers zijn echter vrij om hun bedoeling om de overeenkomst te herroepen op een andere passende manier duidelijk te maken door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen , moeten Gebruikers de kennisgeving van de herroeping versturen voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

 • Ten aanzien van de koop van goederen vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde – anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen – de goederen fysiek in bezit krijgt.

 • Met betrekking tot de aankoop van verschillende goederen die samen zijn besteld maar afzonderlijk zijn geleverd of in geval van aankoop van een enkel goed dat bestaat uit meerdere afzonderlijk geleverde partijen of onderdelen, vervalt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde - anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen - het laatste goed, onderdeel of de laatste partij fysiek in bezit krijgt.

Gevolgen van herroeping

 

De eigenaar betaalt Gebruikers die een overeenkomst correct herroepen alle betalingen aan de Eigenaar terug, waaronder eventuele kosten van levering.

De extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan het goedkoopste type standaardlevering dat door de Eigenaar wordt aangeboden, worden echter niet vergoed.

Deze terugbetaling wordt zo snel mogelijk gedaan en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het besluit van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen. Tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, worden de terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de initiële transactie is verwerkt. In ieder geval mag de Gebruiker geen kosten of vergoedingen hoeven te betalen als gevolg van deze terugbetaling.

…voor de koop van fysieke goederen

Tenzij de Eigenaar heeft aangeboden om de goederen op te halen, moeten de Gebruikers de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop zij hun besluit kenbaar maakten om de overeenkomst te herroepen, terugsturen of overhandigen aan de Eigenaar, of aan een persoon die door de Eigenaar is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen.

Aan de termijn wordt voldaan als de goederen aan de vervoerder worden overhandigd of anderszins worden teruggestuurd zoals hierboven aangegeven, vóór afloop van de termijn van 14 dagen voor het terugsturen van de goederen. De terugbetaling mag worden uitgesteld tot ontvangst van de goederen, of tot de Gebruikers bewijs hebben geleverd van de terugzending van de goederen, welk van deze zich het eerste voordoet.

Uitsluitend de Gebruikers zijn aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

De kosten voor de terugzending van de goederen worden door de Gebruiker betaald.

UK User rights

Right to cancel

 

Unless exceptions apply, Users who are Consumers in the United Kingdom have a legal right of cancellation under UK law and may be eligible to withdraw from contracts made online (distance contracts) within the period specified below (generally 14 days), for any reason and without justification.

Users that do not qualify as Consumers, cannot benefit from the rights described in this section. Users can learn more about the cancellation conditions within this section.

Exercising the right to cancel

To exercise their right to cancel, Users must send to the Owner an unequivocal statement of their intention to withdraw from the contract. To this end, Users may use the model withdrawal form available from within the "definitions" section of this document. Users are, however, free to express their intention to withdraw from the contract by making an unequivocal statement in any other suitable way. In order to meet the deadline within which they can exercise such right, Users must send the withdrawal notice before the cancellation period expires. When does the cancellation period expire?

 • Regarding the purchase of goods, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – takes physical possession of the goods.
 • Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately or in case of purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – acquires physical possession of the last good, lot or piece.

Effects of cancellation

Users who correctly withdraw from a contract will be reimbursed by the Owner for all payments made to the Owner, including, if any, those covering the costs of delivery.

However, any additional costs resulting from the choice of a particular delivery method other than the least expensive type of standard delivery offered by the Owner, will not be reimbursed.

Such reimbursement shall be made without undue delay and, in any event, no later than 14 days from the day on which the Owner is informed of the User's decision to withdraw from the contract. Unless otherwise agreed with the User, reimbursements will be made using the same means of payment as used to process the initial transaction. In any event, the User shall not incur any costs or fees as a result of such reimbursement.

…ON THE PURCHASE OF PHYSICAL GOODS

Unless the Owner has offered to collect the goods, Users shall send back the goods or hand them over to the Owner, or to a person authorized by the latter to receive the goods, without undue delay and in any event within 14 days from the day on which they communicated their decision to withdraw from the contract.

The deadline is met if the goods are handed to the carrier, or otherwise returned as indicated above, before the expiration of the 14-days-period for returning the goods. The reimbursement may be withheld until reception of the goods, or until Users have supplied evidence of having returned the goods, whichever is the earliest.

Users shall only be liable for any diminished value of the goods resulting from the handling of the goods outside of that which is necessary to establish their nature, characteristics and functioning.

The costs of returning the goods are borne by the User.

Direitos do Usuário brasileiro

Direito de arrependimento

 

Salvo se for estipulada abaixo uma exceção aplicável, os Usuários Consumidores no Brasil terão o direito legal de arrependimento de acordo com a legislação brasileira. Isto significa que o Consumidor tem o direito de rescindir os contratos online (contratos à distância ou celebrados fora do estabelecimento comercial) por qualquer motivo e sem justificativa, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data da celebração do contrato ou do recebimento do produto ou serviço. Usuários que não se qualificam como Consumidores não podem se beneficiar dos direitos estabelecidos nesta seção. O direito de arrependimento poderá ser exercido pelo Consumidor por meio dos canais de contato indicados no início deste documento e de acordo com as orientações desta seção.

Exercício do direito de arrependimento

Para exercer o direito de arrependimento, os Usuários devem enviar ao Proprietário uma declaração inequívoca de sua intenção de rescindir o contrato. Para tanto, os Usuários poderão utilizar o modelo de formulário de rescisão disponível na seção "definições" deste documento. No entanto, os usuários são livres para expressar sua vontade de rescindir o contrato através de uma declaração inequívoca por qualquer via adequada. Para respeitar o prazo estabelecido para o exercício de tal direito, os Usuários devem enviar o aviso de arrependimento antes do fim do prazo. Quando termina o prazo de arrependimento?

 • Em relação à compra de produtos, o prazo de arrependimento é de 7 (sete) dias após a data de recebimento do produto pelo Usuário ou um terceiro designado pelo Usuário que não seja o transportador.

 • No caso de compra de múltiplos produtos encomendados em conjunto mas entregues de forma separada, ou no caso de compra de um único produto constituído por diversos lotes ou peças entregues de forma separada, o prazo de arrependimento é de 7 (sete) dias após a data de recebimento do último produto, lote ou peça pelo Usuário ou um terceiro designado pelo Usuário que não seja o transportador.

Efeitos do arrependimento

Os Usuários que rescindirem corretamente um contrato serão reembolsados pelo Proprietário por todos os pagamentos feitos ao Proprietário, incluindo, se houver, aqueles que cobrem os custos de entrega.

No entanto, não serão reembolsados quaisquer custos adicionais resultantes da escolha de um método de entrega específico que não seja o tipo de entrega padrão mais barato oferecido pelo Proprietário.

Este reembolso será realizado sem demora injustificada e no prazo máximo de 14 (catorze) dias, a contar do dia em que o Proprietário foi informado da decisão do Usuário de rescindir o contrato ou da devolução efetiva do produto, o que ocorrer por último. Salvo se acordado de outra forma com o Usuário, os reembolsos serão efetuados por meio do mesmo método de pagamento utilizado para processar a transação inicial. O Usuário não incorrerá em quaisquer custos ou taxas em razão de tal reembolso.

…NA COMPRA DE PRODUTOS FÍSICOS

Salvo se o Proprietário tiver se disponibilizado para coletar os produtos, os Usuários devem devolvê-los ou entregá-los ao Proprietário ou a uma pessoa autorizada por este a receber os produtos, sem demora injustificada e no prazo de 14 (catorze) dias a contar da data da comunicação da decisão de rescisão do contrato.

O prazo terá sido cumprido se o produto for entregue ao transportador ou devolvido, conforme indicado acima, antes do fim do prazo de 14 (catorze) dias estipulado para a devolução. O reembolso pode ser retido até a recepção dos produtos ou até que os Usuários apresentem prova da devolução, o que ocorrer primeiro.

Os Usuários só serão responsáveis pela redução do valor dos produtos que resulte do manuseio além do necessário para a garantia de sua natureza, características e funcionamento.

Os custos de devolução dos produtos serão arcados pelo Proprietário.

Garanties

Wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen krachtens EU-recht

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar vanaf de levering de conformiteit van de goederen die zij aan Consumenten verkopen.

Als Gebruikers Europese Consumenten zijn, is de wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen van toepassing op de artikelen die beschikbaar zijn in deze Applicatie conform de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd.

De nationale wetgeving van het betreffende land kan de Gebruikers meer rechten verlenen.

Consumenten die geen Europese Consumenten zijn, kunnen een beroep doen op een wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd.

Wettelijke conformiteitsgarantie voor Digitale Producten krachtens EU-recht

Volgens de EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende een minimumperiode van 2 jaar vanaf de levering of, in het geval van Digitale Producten die gedurende meer dan 2 jaar onafgebroken gedurende de gehele leveringsperiode worden geleverd, de conformiteit van de Digitale Producten die zij aan consumenten leveren.

Als Gebruikers Europese Consumenten zijn, is de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing op de Digitale Producten die beschikbaar zijn in deze Applicatie conform de wetgeving van het land waar ze zijn gevestigd.

De nationale wetgeving van het betreffende land kan de Gebruikers meer rechten verlenen.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen met Gebruikers, is de aansprakelijkheid van de Eigenaar voor schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst uitgesloten, beperkt en/of beperkt tot het maximum dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring en schadeloosstelling

 

De Gebruiker stemt ermee in om de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren van/tegen elke vordering of eis, waaronder advocatenhonoraria en -kosten, van een derde als gevolg van of in verband met enige verwijtbare schending van deze Voorwaarden, rechten van derden of wettelijke bepalingen door de Gebruiker in verband met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers voor zover dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Het bovenstaande is ook van toepassing op alle vorderingen die door derden (waaronder klanten van de Eigenaar) tegen de Eigenaar worden ingesteld met betrekking tot Digitale Producten die door de Gebruiker zijn geleverd, zoals bijvoorbeeld conformiteitsclaims.

Beperking van aansprakelijkheid

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebben Gebruikers geen recht op schadevergoeding jegens de Eigenaar (of een natuurlijke of rechtspersoon die namens hem handelt).

Dit is niet van toepassing op schade voortvloeiend uit dodelijk letsel, gezondheidsschade of schade aan de lichamelijke integriteit, schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting, zoals een verplichting die strikt noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken, en/of schade die voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid, voor zover deze Applicatie passend en correct door de Gebruiker is gebruikt.

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of de schade dodelijk letsel betreft, de gezondheid of lichamelijke integriteit aantast, is de Eigenaar uitsluitend aansprakelijk voor de omvang van de typische en voorzienbare schade op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

 

Niets in deze Voorwaarden leidt tot uitsluiting, beperking of wijziging van enige garantie, voorwaarde, recht of aanspraak van de Gebruiker krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare wetgeving op staats- en territoriumniveau en dat niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover rechtens is toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, waaronder aansprakelijkheid voor schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken van de Eigenaar beperkt tot een hernieuwde uitvoering van de diensten of betaling van de kosten van opnieuw geleverde diensten.

Gebruikers uit de VS

Afwijzing van garanties

 

Deze Applicatie wordt strikt verstrekt op een "as is" en "as available" basis. Het gebruik van de Dienst is voor eigen risico van de Gebruiker. Voor zover dit door het toepasselijk recht is toegestaan wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, elke impliciete garantie ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de niet-inbreukmakendheid op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de Gebruiker van de Eigenaar of via de Dienst roept een garantie in het leven die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de content accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst voldoet aan de vereisten van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie beschikbaar is, ononderbroken of veilig is; dat eventuele defecten of fouten worden gecorrigeerd; of dat de Dienst geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. Alle content die is gedownload of anderszins is verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de Gebruiker en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van Gebruikers of gegevensverlies als gevolg van het downloaden of het gebruik van de Gebruikers van de Dienst.

De Eigenaar garandeert niet, onderschrijft niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig Product of Dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde via de Dienst of een hyperlink naar een website of dienst, en de Eigenaar is geen partij noch houdt de eigenaar op enigerlei wijze toezicht op enige transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van Gebruikers. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ervaren of werkelijke schade die voortvloeit uit de content van de Dienst, de werking of het gebruik van deze Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitzonderingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze Overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

 

Voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • enige vergoeding van indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolgschade of schadevergoeding als boete, waaronder tot schadevergoeding voor winstderving, verlies van goodwill, gebruiksverlies, gegevensverlies of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Dienst; en
 • enige schade, verlies of nadeel als gevolg van hacken, tamperen of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst of de Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in content;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Dienst door de Gebruiker;
 • ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle daarop opgeslagen persoonlijke informatie;
 • elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van de Dienst;
 • bugs, virussen, trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de dienst kunnen worden verzonden;
 • fouten of weglatingen in content of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van content die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst; en/of
 • het lasterlijke, aanstootgevende of onrechtmatige gedrag van een Gebruiker of derde. In geen geval zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk voor vorderingen, procedures, schulden, verplichtingen, schade, verlies of kosten voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat op grond van de Overeenkomst door de Gebruiker aan de Eigenaar is betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke periode korter is.

Dit artikel ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover rechtens is toegestaan in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid voortkomt uit overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van vergoeding van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. Deze Voorwaarden geven Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per rechtsgebied kunnen verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door het toepasselijke recht.

Vrijwaring en schadeloosstelling

 

De Gebruiker komt overeen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen tegen, te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen of eisen, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven, waaronder juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit

 • gebruik van en toegang tot de Dienst door de Gebruiker, waaronder door de Gebruiker verzonden of ontvangen gegevens of content;
 • schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker, waaronder schending door de Gebruiker van een van de garanties die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet;
 • schending van rechten van derden door de Gebruiker, waaronder privacy- of intellectuele eigendomsrechten;
 • overtreding van wet- en regelgeving door de Gebruiker;
 • alle content die wordt geplaatst vanuit de account van de Gebruiker, waaronder toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of andere beveiligingsmaatregelen van de Gebruiker, indien van toepassing, waaronder misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de Gebruiker; of
 • de schending van enige wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

Algemene bepalingen

Geen afstand van recht

Het feit dat de Eigenaar nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld.

Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving kan de Eigenaar ook besluiten om de Dienst op te schorten of volledig stop te zetten. Als de Dienst wordt stopgezet, werkt de Eigenaar samen met Gebruikers zodat zij hun Persoonsgegevens of informatie kunnen intrekken en respecteert de Eigenaar de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet gebruik van het product en/of compensatie, zoals bepaaldin toepasselijk recht.

Bovendien kan de Dienst niet beschikbaar zijn door redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van de Eigenaar liggen, zoals gevallen van overmacht (waaronder infrastructurele storingen of black-outs enz.).

Wederverkoop van de dienst

Het is Gebruikers niet toegestaan deze Applicatie en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met deze Applicatie worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben slechts vanaf de datum van de kennisgeving invloed op de relatie met de Gebruiker.

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst en kunnen ze de Overeenkomst beëindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van de Eigenaar.

Indien wettelijk vereist, stelt de Eigenaar de Gebruikers van tevoren op de hoogte van wanneer de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van de overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact

Alle communicatie in verband met deze Applicatie dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

EU-Gebruikers

 

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, spannen de partijen zich in om op minnelijke wijze afspraken te maken over geldige en afdwingbare bepalingen waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.
In geval dit achterwege blijft, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of onder de toepasselijke wetgeving is aangegeven.
Onverminderd het bovenstaande, doet de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet, tenzij de afgescheiden bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig was, of in gevallen waarin de overblijvende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbaar nadeel voor een van de partijen.

Gebruikers uit de VS

 

Een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling zal worden uitgelegd en hervormd in de mate die redelijkerwijs nodig is om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, waaronder alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden worden gehandhaafd voor zover rechtens is toegestaan.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document, waarbij collisieregels worden uitgesloten.

Voorrang van nationaal recht

 

Als de wet- en regelgeving van het land waar de Gebruiker zich bevindt echter voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, hebben dergelijke hogere normen voorrang, ongeacht het bovenstaande.

Uitzondering voor consumenten in Zwitserland

 

Als de gebruiker in Zwitserland wordt aangemerkt als Consument, is de Zwitserse wetgeving van toepassing.

Exceção para Consumidores no Brasil

 

Se o Usuário se qualificar como um Consumidor Brasileiro e o produto e/ou serviço for comercializado no Brasil, será aplicada a legislação brasileira.

Rechtsgebied

De rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden.

Uitzondering voor Consumenten in Europa

 

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die Europese Consumenten zijn, noch op Consumenten die in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland gevestigd zijn.

Exceção para Consumidores no Brasil

 

O acima não se aplica a Usuários no Brasil que se qualifiquem como Consumidores.

Beslechting van geschillen

Minnelijke schikking

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar die deze in onderling overleg probeert op te lossen.

Hoewel Gebruikers altijd het recht behouden om juridische stappen te ondernemen, verzoeken we Gebruikers in geval van meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie of de Dienst, om eerst contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De gebruiker kan de klacht met een korte beschrijving en, indien van toepassing, de gegevens van de betreffende bestelling, aankoop of account versturen naar het e-mailadres van de Eigenaar dat in dit document wordt vermeld.

De Eigenaar behandelt de klacht zo snel mogelijk en ten minste binnen 2 dagen na ontvangst.

Onlinegeschillenbeslechting voor Consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting (ODR) opgezet om een buitengerechtelijke methode voor het oplossen van geschillen in verband met en voortvloeiend uit online verkoop- en servicecontracten.

Elke Europese Consument, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein gevestigde Consument, kan via dit platform geschillen voorleggen die voortvloeien uit online gesloten overeenkomsten. Het platform is beschikbaar via de volgende link.

Definities en juridisch kader

Meest recente update: 24 januari 2024